DEMO

1.

Assegurat d’utilitzar un navegador que sigui compatible amb JavaScript o que ho tingui habilitat.

2.

Espera a que «Loading» desaparegui del quadre. Després, clica sobre el botó del gènere de música per reproduir la cançó. Pots alternar entre mode foc i mode pluja. ¡Juga una mica!

3.

Recorda no canviar de finestra si vols que l’obra sigui fidel a la cançó.